Algemene Voorwaarden SiSTEMA espresso systemen BV

Definities
1. SiSTEMA: SiSTEMA espresso systemen BV, ook handelend onder de naam FACILenjoy en PureSoup, gevestigd te Harderwijk,
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 64334058.
2. Klant: bedrijf / degene met wie SiSTEMA een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: SiSTEMA en klant samen
4. Algemene voorwaarden: verkoop- en leveringsvoorwaarden
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot verkoop en levering van producten en/of diensten door SiSTEMA en elke wijziging of aanvulling daarop.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betrekking hebbende op werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten of producten alsmede op offertes en opdrachtbevestigingen door of namens SiSTEMA.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Betalingen en betalingstermijn
1. SiSTEMA mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen binnen 8 dagen na factuurdatum te hebben voldaan tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie, factuur of offerte een andere betaaltermijn is vermeld.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat SiSTEMA de klant een aanmaning hoeft te versturen dan wel in gebreke hoeft te stellen.
4. SiSTEMA behoudt zich het recht voor om een levering of dienst afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is SiSTEMA gerechtigd de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt verrekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan SiSTEMA.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag SiSTEMA zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van SiSTEMA op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door SiSTEMA, dan is hij nog steeds verplicht de volledige prijs aan SiSTEMA te betalen.

Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen en offertes zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Prijzen
1. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de (service- en onderhoud) overeenkomst geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, opslag- en transportkosten en assurantiepremie, grondstoffen- en andere kosten. SiSTEMA is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo nodig achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand
consumentenprijsindexcijfer (CPI). In plaats van deze indexering heeft SiSTEMA het recht op een hogere prijsverhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen als gevolg van branchgerelateerde kostenstijgingen, per 1 januari of per andere datum.
2. De op aanbiedingen, prijslijsten, websites, offertes en facturen van SiSTEMA genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3. De prijzen van goederen zoals vermeld op prijslijsten en websites zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde
kostprijzen. Verhoging hiervan, die door SiSTEMA niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding zijn tot prijsverhogingen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeenkomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SiSTEMA tenzij anders is overeengekomen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is SiSTEMA gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. SiSTEMA roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan SiSTEMA, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortings- en retentierecht en verrekening
1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst
voortvloeiende verbintenis op te schorten.
2. SiSTEMA kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van SiSTEMA heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
3. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan SiSTEMA.
4. SiSTEMA is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
5. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan SiSTEMA te verrekenen of op te schorten met een vordering op SiSTEMA.

Eigendomsvoorbehoud
1. SiSTEMA blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van SiSTEMA, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
2. Tot die tijd kan SiSTEMA zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of
anderszins bezwaren.
4. Indien SiSTEMA een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft SiSTEMA het
recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Informatieverstrekking door klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor SiSTEMA.
2. Klant staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan SiSTEMA ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij klant of bij SiSTEMA indien overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan SiSTEMA kan tegenwerpen.
5. SiSTEMA is gerechtigd om orders te leveren en te factureren in gedeelten/deelleveranties.

Levertijd
1. De door SiSTEMA opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende of per mail bevestigde offerte aan SiSTEMA door SiSTEMA schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de
overeenkomst te ontbinden, tenzij SiSTEMA niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten of uitvoering van diensten tijdig en voorzien van de juiste informatie kan plaatsvinden.

Levering en overgang van risico
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op het moment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan SiSTEMA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan SiSTEMA, bij gebreke waarvan SiSTEMA niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
a. Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
b. Zaken van SiSTEMA die bij de klant aanwezig zijn
c. Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
2. De klant geeft op verzoek van SiSTEMA de polis van de verzekeringen ter inzage.

Montage en installatie
Hoewel SiSTEMA zich inspant de afgesproken dan wel noodzakelijke montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend/servicegericht karakter zijn aangegaan, bevat deze voor SiSTEMA enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage of materiaal.
3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid, ondeskundigheid of verkeerd gebruik van het product, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten gaat over op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van SiSTEMA en wanneer het artikel onbeschadigd is.
2. Eigen label en/of gepersonaliseerde artikelen kunnen nooit geruild worden alsmede op verzoek, buiten het gewone assortiment om speciaal voor de klant ingekochte artikelen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. SiSTEMA voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. SiSTEMA heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat SiSTEMA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de (service) overeenkomst.
4. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat SiSTEMA tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en/of uren voor rekening van de klant.
5. Voor aanvullende afspraken verwijzen wij de klant naar de door klant ondertekende Service Level Agreement
(Onderhoudsabonnement of Full service overeenkomst of dealerovereenkomst).

Duur en opzegging van de overeenkomst
Voor de duur van de overeenkomst alsmede opzegging van de overeenkomst verwijzen wij naar het door klant en SiSTEMA
ondertekende Dealerovereenkomst, Service Level Agreement, Full serviceovereenkomst of Onderhoudsabonnement.

Vrijwaring
De klant vrijwaart SiSTEMA tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door SiSTEMA geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door SiSTEMA geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dienst de klant SiSTEMA daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat SiSTEMA gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van SiSTEMA vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer SiSTEMA toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. SiSTEMA heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien SiSTEMA kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Intellectueel eigendom
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt SiSTEMA alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht etc.) op alle informatie, offertes, afbeeldingen, modellen en producten).
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van SiSTEMA worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
3. De klant (met personeel en/of derden) verplicht zich tot geheimhouding van de door SiSTEMA aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Niet-overname personeel
De klant (dealer/reseller) neemt geen medewerkers van SiSTEMA in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Wijziging algemene voorwaarden
1. SiSTEMA is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal SiSTEMA zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar SiSTEMA is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele verschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.